• 5. Indicadors Llei Transparència
  • a. Planificació i organització del Club.
  • b. Contractes convenis i subvencions
   • b.i. Contractació amb Administracions Publiques veure document
   • b.ii. Subvencions: veure nota 18 de la memòria dels comptes anuals.
  • c. Òrgans directius del Club
   • c.i. Retribucions dels membres del Consell d'administració:
    • c.i.1. Els consellers del Villarreal CF S.A.D. no cobren cap quantitat per la tasca realitzada com a tals. Tampoc reben cap quantitat en concepte de dietes o similars per assistència a les reunions del Consell d'Administració.
    • c.i.2. Les remuneracions que reben els consellers, d'acord amb el que es mostra a la nota 23 dels comptes anuals, es deuen a la contraprestació que reben per la seva relació laboral amb el Club.
  • d. Informació econòmica i pressupostària
   • d.i. Pressupost aprovat per la LFP: veure nota 25.3 dels comptes anuals.
   • d.ii. Comptes anuals Villarreal CF, S.A.D. amb informe d'auditoria: veure document
   • d.iii. Els honoraris pagats als agents / intermediaris de jugadors pels serveis prestats en els comptes anuals corresponents a la temporada 17-18 ascendeixen a 3.084.625,62 euros.
APP
OFICIAL

APP
OFICIAL